O nama

Balkanski centar za Bliski istok je nevladina organizacija nastala krajem 2010. godine u Beogradu sa ciljem unapređenja razumevanja duboke istorijske, kulturne, religijske i političke isprepletanosti društava i država na Balkanu i Bliskom istoku.
Balkanski centar za Bliski istok se zalaže za civilizacijsku harmoniju Evrope i Bliskog istoka. Kao mesto susretanja Balkan ima snažan potencijal da postane most saradnje i uzajamnog razumevanja Zapada i Istoka u 21. veku.
U svrhu ostvarivanja tog cilja, Balkanski centar za Bliski istok sprovodi istraživačke,  obrazovne i izdavačke aktivnosti sam, ili u saradnji sa drugim institucijama i pojedincima iz Srbije i sveta.
Balkanski centar za Bliski istok se zalaže za vrednosti mira, demokratije, slobode i prava građana, tolerancije i otvorenog društva. U svom radu on se rukovodi principima nepristrasnosti, neprofitnosti, odgovornosti , kompetentnosti i multidisciplinarnosti.

Izvršni direktor:

Ivan Ejub Kostić je doktorand na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na Filološkom fakultetu na Katedri za orijentalistiku, arapski jezik i književnost. Na istoj katedri, zavredio je zvanje mastera, odbranivši tezu “Vidovi islamskog reformizma u XIX i XX veku”.

U periodu od 2011. do 2013. godine radio je kao predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum, na predmetima “Kultura i istorija Bliskog istoka” i “Orijentalizam i okcidentalizam”.

Jedan je od osnivača Balkanskog centra za Bliski istok, čiji je i izvršni direktor postao 2013. godine. Koautor je knjige Progonjeni islam publikovane 2013. godine, a 2019. godine je priredio i knjige Savremena islamska misao i Religija, verovanje i građanski identitet. Član je upravnog odbora Evropske muslimanske mreže s sedištem u Briselu, uređivačkog odbora naučnog časopisa – Časopis za za religijske nauke “Kom” i glavni je urednik onlajn platforme za savremenu islamsku misao i kulturu Algoritam. Takođe, stalni je saradnik na izdanju Yearbook of Muslims in Europe koje od 2009. godine publikuje izdavačka kuća Brill, Leiden, kao i na projektu Islamophobia in Europe koji se realizuje pod pokroviteljskom fondacije SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı). Autor je brojnih naučnih radova i tekstova iz oblasti islamskih studija. Čest je komentator za vodeće medije u zemlji i regionu na temu Bliskog istoka, islama i islamofobije.

Bavi se proučavanjem islama u Evropi i na Balkanu, položajem muslimana i statusom islamskih zajednica republika bivše Jugoslavije, islamske misli na Balkanu, savremene islamske misli, odnosa savremenih društvenih teorija i islama, egzegeze i hermeneutike Kur’ana, islamskog prava, itd.


Članovi savetodavnog odbora Balkanskog centra za Bliski istok su:

dr Olga Zirojević rođena je 15. maja 1934. godine u Pančevu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 1957. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa za istoriju. Godinu dana je radila na sređivanju turske arhivske građe u Arhivu Beograda. U vremenu od 1958. do 1960. završila je postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, grupa za istoriju i grupa za orijentalistiku (magistarski rad: Jedan vek turske vladavine u Slankamenu (1521-1621)). Radila je u Istorijskom institutu od jula 1962. do novembra 2001.godine. Odbranila je doktorsku disertciju Carigradski drum od Beograda do Sofije (1459-1600) na Filozofskom fakultetu u Beogradu juna 1967. godine. Tema kojom se bavi: turski period nacionalne istorije od XV do XVIII veka. Na studijskim istraživanjima boravila je u Bugarskoj, Turskoj, Nemačkoj, Austriji, Francuskoj i Mađarskoj. Radovi prevođeni na više jezika. Učestvovala na nekoliko desetina naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Ovde možete da pročitate i preuzmete kompletnu bibliografiju dr Olge Zirojević.

prof. dr Milan Vukomanović rođen je 1960. godine u Beogradu. Diplomirao je (1984) i magistrirao (1990) filozofiju na beogradskom Filozofskom fakultetu. Doktorirao je na Univerzitetu u Pitsburgu, Sjedinjene Američke Države 1993. godine, gde je i predavao do 1995. predavao. Bio je i gostujući profesor tog Univerziteta u programu Semester at Sea (2002), kao i predavač po pozivu na Univerzitetu u Trondhajmu, Norveška (NTNU). Danas je redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Odeljenje za sociologiju), a povremeno je predavao i na Filološkom fakultetu, Fakultetu političkih nauka i Beogradskoj otvorenoj školi (BOŠ). Suosnivač je Centra za istraživanja religije BOŠ, član Kotor Network, međunarodne akademske razmene u oblasti religija Balkana, koju koordinira Univerzitet u Oslu, kao i međunarodnog foruma Islam in South East Europe Forum.
Objavio je oko 200 naučnih i stručnih radova na srpskom i engleskom jeziku. Oblast njegovog naučnog interesovanja kreće se od sociologije religije i međureligijskog dijaloga do studija ranog hrišćanstva i islama. Dosadašnje publikovane knjige: Rani hrišćanski mitovi: hermeneutička ispitivanja, An Inquiry into the Origin and Transmission of the Gospel of Thomas, Rano hrišćanstvo od Isusa do HristaRani hrišćanski mitoviSveto i mnoštvo: izazovi religijskog pluralizmaReligijaReligious Dialogue in the Balkans: The Drama of UnderstandingSvet Tominog jevanđeljaReligije sveta: Budizam, hrišćanstvo, islam (koautor), Homo viator: religija i novo dobaIzvan igre, na putuIstorijski Isus, pre Hrista: Razmedja judaizma i hrišćanstva u prvom veku.

Davor Marko trenutno radi kao istraživački saradnik u Centru za društvena istraživanja „Analitika“. Trenutno pohađa doktorske studije iz oblasti kulture i medija na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu (Srbija). Magistrirao je na programu ljudskih prava i demokratije, Centra za interdisciplinarne studije u Sarajevu, u generaciji 2005/2006. Posljednjih deset godina radio je u Sarajevu kao akademski tutor, istraživač/analitičar u oblasti medija, te projekt koordinator. Kao saradnik Media plana, Mediacentra, Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Novosadske novinarske škole, učestvovao je u brojnim analizama medijskih sadržaja, sa fokusom na medijski tretman različitosti, manjina i religije. U akademskoj godini 2011/2012, radio je kao medijski konsultant za Univerzitet u Edinburgu, i bio stipendista je Otvorenog društva BiH za koji istražuje ulogu medijskih asocijacija u profesionalizaciji medijskog prostora i zaštite prava novinara. Također, kao stipendista Fondacije Connaught Univerziteta u Torontu, Kanada, 2013. godine učestvovao je na prvom globalnom Institutu islamskih nauka. Bio je urednik magazina Novi pogledi, koji izdaje Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije, a sarađivao je i sa brojnim medijima i magazinima iz regiona, poput beogradskog Ekonomista, sarajevskih Dana i Oslobođenja, mostarskog Statusa, online magazina Puls demokratije. Trenutno je urednik stručnog časopisa o radu sa mladima „Iuventa“ koji izdaje Institut za razvoj mladih KULT. Njegova autorska knjiga Zar na Zapadu postoji neki drugi Bog? (Mediaplan, 2009), tretira odnos medija u BiH i regionu prema islamu, a uredio je novinarski vodič PROMIcanje medijske odgovornosti u multikulturalnim društvima (Mediaplan, 2008), odnosno zbornik radova „Mediji na jezicima manjina na Zapadnom Balkanu“ (2013), te je sa Eldarom Sarajlićem kourednik knjige State or Nation? Challenges for Political Transition of Bosnia and Herzegovina (2011). Trenutno istražuje proces komuniciranja javnih institucija, sa fokusom na nove medije i platforme komuniciranja, odnosno fenomen jezika straha u medijskom diskursu.

Rastko Popović diplomirao je političke nauke i istoriju na Univerzitetu Merilend, SAD i magistrirao na odseku Politika, bezbednost i integracije na University College LondonU Srbiji je bio uključen u rad različitih nevladinih organizacija, uključujući i angažman pri Balkanskom fondu za demokratiju na jačanju civilnog društva i dobrog upravljanja. Trenutno radi na projektu Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) za održivost loklanog razvoja.
Polja interesovanja su mu: međunarodni odnosi, evroatlantske integracije, spoljna politika SAD, regionalna politika i politika Bliskog istoka, decentralizacija, demokratizacija, globalizacija, reforma pravosuđa. itd.

Marko Žilović je doktorant na Džordž Vašington univerzitetu, SAD. Master studije završio je na University College London (UCL), UK. Radio je kao istraživač na nekolicini projekata pri univerzitetima i za tink-tankove u Srbiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama. Polja interesovanja su mu: autoritarni režimi, političko nasilje i etnička politika.