solution pixwords solution Pixwords 2 lettres solution Pixwords 6 lettres solution Pixwords 9 lettres solution Pixwords 12 lettres solution Pixwords 16 lettres 94 percent answers
Balkanski centar za Bliski Istok

 

Balkanski centar za Bliski istok je nevladina organizacija nastala 2010. godine u Beogradu sa ciljem unapređenja razumevanja duboke istorijske, kulturne, religijske i političke isprepletanosti društava i država Balkana i Bliskog istoka. Osnovna vizija za koju se Centar zalaže u svom radu, jeste postizanje civilizacijske harmonije između Evrope i Bliskog istoka. Na tom putu Balkan kao mesto susreta dve civilizacije ima snažan potencijal da postane most saradnje i uzajamnog razumevanja Istoka i Zapada u 21. veku.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Balkanski centar za Bliski istok sprovodi istraživačke, obrazovne i izdavačke aktivnosti sam ili u saradnji sa drugim institucijama i pojedincima iz Srbije i sveta. Takođe, Balkanski centar za Bliski istok se u svom radu snažno vodi idejom okupljanja i umrežavanja mladih istraživača sa teritorije Srbije i država bivše Jugoslavije radi izučavanja istorije, religije, vrednosti i nasleđa balkanskih zemalja koje su bile dugi niz vekova pod Osmanskom vlašću i njenim snažnim kultrno-religijskim uticajem.

Balkanski centar za Bliski istok se zalaže za vrednosti mira, demokratije, slobode i prava građana, tolerancije i otvorenog društva. U svom radu on se rukovodi principima nepristrasnosti, neprofitnosti, odgovornosti, kompetentnosti i multidisciplinarnosti.

 

Izvršni direktor :

 

Ivan Ejub Kostić

je trenutno doktorant na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na Filološkom fakultetu na katedri za orijentalistiku, arapski jezik i književnost. Nakon toga, na istoj katedri, master tezom “Vidovi islamskog reformizma u XIX i XX veku” završio je master studije – studijska grupa islam i civilizacija.

Bio je angažovan u periodu od 2011. do 2013. godine kao predavač na Fakultetu za komunikacije i medije, Univerzitet Singidunum, na predmetima “Kultura i istorija Bliskog istoka” i “Orijentalizam i okcidentalizam”. Takođe, jedan je od osnivača Balkanskog centra za Bliski istok, čiji je i direktor postao 2013. godine. Koautor je knjige “Progonjeni islam” koja je izašla iz štampe u septembru 2013. godine. Član je uređivačkog odbora naučnog časopisa Centra za religijske nauke “Kom”. Pored toga, autor je mnogih naučnih radova i tekstova iz oblasti islamskih studija i čest je komentator za vodeće medije u zemlji i regionu na temu Bliskog istoka i islama.

Polja interesovanja su mu: islam u Evropi i na Balkanu, položaj muslimana i status islamskih zajednica republika bivše Jugoslavije, islamska misao na Balkanu, islamska savremena misao i reformizam unutar islama,odnos savremenih društvenih teorija i islama, egzegeza i hermeneutika Kurana , islamsko pravo,itd.

 

Nadzorni i savetodavni odbor :

 

Dr. Olga Zirojević

Rođena 15. maja 1934. godine u Pančevu. Tu završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala 1957. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa za istoriju. Godinu dana radila na sređivanju turske arhivske građe u Arhivu Beograda. U vremenu od 1958. do 1960. završila postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, grupa za istoriju i grupa za orijentalistiku (magistarski rad: Jedan vek turske vladavine u Slankamenu (1521-1621)). Radila u Istorijskom institutu od jula 1962. do novembra 2001.godine. Odbranila doktorsku disertciju Carigradski drum od Beograda do Sofije (1459-1600) na Filozofskom fakultetu u Beogradu juna 1967. godine.

Tema kojom se bavi: turski period nacionalne istorije od XV do XVIII veka. Na studijskim istraživanjima boravila u Bugarskoj, Turskoj, Nemačkoj, Austriji, Francuskoj i Mađarskoj. Radovi prevođeni na više jezika. Učestvovala na nekoliko desetina naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Kompletna bibliografija Olge Zirojević

 

prof. dr Milan Vukomanović

Rođen u Beogradu 1960. godine. Redovni je profesor sociologije religije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je 1993. na Univerzitetu u Pitsburgu, gde je predavao istoriju ranog hrišćanstva i pravoslavlja do 1995. godine. Bio je docnije i gostujući profesor tog Univerziteta u programu Semester at Sea. Vukomanović je predavao i na univerzitetu u Trondhajmu (NTNU) u Norveškoj, na Univerzitetu u Sarajevu, kao i na Filološkom fakultetu i Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Oblast njegovog naučnog interesovanja kreće se od sociologije religije i ranog hrišćanstva do studija islama i međureligijskog dijaloga. Suosnivač je Centra za istraživanja religije (CIREL-BOŠ), član Kotor Network, međunarodne akademske razmene u oblasti religija Balkana, koju koordinira Univerzitet u Oslu i član međunarodnog foruma Islam u jugoistočnoj Evropi. Objavio je oko 200 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama.

Knjige: Istorijski Isus pre Hrista: razmeđa judaizma i hrišćanstva u prvom veku (2013); Homo viator: Religija i novo doba (2008); Religije sveta: Budizam, hrišćanstvo, islam (koautor, 2008); Svet Tominog jevanđelja (2007); Religija (2004); Sveto i mnoštvo (2001); Rano hrišćanstvo od Isusa do Hrista (1996 i 2003); An Inquiry into the Origin and Transmission of the Gospel of Thomas (1993); Rani hrišćanski mitovi (1992 i 1997).

Priređena dela: Izvan igre, na putu: Zbornik u čast profesora Đura Šušnjića (2009); Ritual, mit i simbol (2008); Religious Dialogue in the Balkans: The Drama of Understanding (2005); Religijski dijalog: drama razumevanja (2003); Religije Balkana: susreti i prožimanja (2001); Interreligijski dijalog kao vid pomirenja u Jugoistočnoj Evropi (2001); Biblija: Izbor tekstova (2000); Crkva, država i civilno društvo (2000).

 

Rastko Popović

Diplomirao je političke nauke i istoriju na Univerzitetu Merilend, SAD i magistrirao na odseku Politika, bezbednost i integracije na University College London.

U Srbiji je bio uključen u rad različitih nevladinih organizacija, uključujući i angažman pri Balkanskom fondu za demokratiju na jačanju civilnog društva i dobrog upravljanja. Trenutno radi na projektu Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) na održivosti lokalnog razvoja.

Polja interesovanja su mu: međunarodni odnosi, evroatlantske integracije, spoljna politika SAD, regionalna politika i politika Bliskog istoka, decentralizacija, demokratizacija, globalizacija, reforma pravosuđa. itd.

 

Mаrko Žilović

Doktorаnt i asistent u oblаsti uporedne politike nа Univerzitetu Džordž Vašington. Zаvršio je mаster studije Centrаlne i Jugoistočne Evrope nа Univerzitetskom koledžu London. Rаdio kаo istrаživаč nа nekoliko projekаtа zа univerzitete i istrаživаčke centre u Srbiji, Velikoj Britаniji i SAD. Oblаsti njegovog nаučnog interesovаnjа su društveni pokreti i protesti, аutoritаrni režimi,političko nаsilje, i etnički odnosi.

 

Davor Marko

Trenutno radi kao istraživački saradnik u Centru za društvena istraživanja „Analitika“. Trenutno pohađa doktorske studije iz oblasti kulture i medija na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu (Srbija). Magistrirao je na programu ljudskih prava i demokratije, Centra za interdisciplinarne studije u Sarajevu, u generaciji 2005/2006. Posljednjih deset godina radio je u Sarajevu kao akademski tutor, istraživač/analitičar u oblasti medija, te projekt koordinator. Kao saradnik Media plana, Mediacentra, Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Novosadske novinarske škole, učestvovao je u brojnim analizama medijskih sadržaja, sa fokusom na medijski tretman različitosti, manjina i religije. U akademskoj godini 2011/2012, radio je kao medijski konsultant za Univerzitet u Edinburgu, i bio stipendista je Otvorenog društva BiH za koji istražuje ulogu medijskih asocijacija u profesionalizaciji medijskog prostora i zaštite prava novinara. Također, kao stipendista Fondacije Connaught Univerziteta u Torontu, Kanada, 2013. godine učestvovao je na prvom globalnom Institutu islamskih nauka. Bio je urednik magazina Novi pogledi, koji izdaje Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije, a sarađivao je i sa brojnim medijima i magazinima iz regiona, poput beogradskog Ekonomista, sarajevskih Dana i Oslobođenja, mostarskog Statusa, online magazina Puls demokratije. Trenutno je urednik stručnog časopisa o radu sa mladima „Iuventa“ koji izdaje Institut za razvoj mladih KULT. Njegova autorska knjiga Zar na Zapadu postoji neki drugi Bog? (Mediaplan, 2009), tretira odnos medija u BiH i regionu prema islamu, a uredio je novinarski vodič PROMIcanje medijske odgovornosti u multikulturalnim društvima (Mediaplan, 2008), odnosno zbornik radova „Mediji na jezicima manjina na Zapadnom Balkanu“ (2013), te je sa Eldarom Sarajlićem kourednik knjige State or Nation? Challenges for Political Transition of Bosnia and Herzegovina (2011). Trenutno istražuje proces komuniciranja javnih institucija, sa fokusom na nove medije i platforme komuniciranja, odnosno fenomen jezika straha u medijskom diskursu.